Auditorii judiciari beneficiază de bursa relevantă pentru perioada cuprinsă între data absolvirii și data numirii în funcția de judecător stagiar.

Prin sentinta civila nr. 125/12.01.2012, pronunțată de Tribunalul Gorj, a fost admisă cererea formulată de reclamanta CI în opoziție cu pârâții CSM și INM, obligându-i pe pârâții I la plata reclamantei a drepturilor bănești reprezentând bursa prevăzută de lege pentru auditorii judiciari. pentru perioada 07.01.2007 si pana la numirea reclamantului in calitate de judecator stagiar se va calcula cuantumul deducerilor pentru obtinerea indemnizatiei nete si se vor efectua viramentele prevazute de lege.

Pentru a se pronunța în acest fel, instanța de fond a reținut că reclamantul CI are calitatea de magistrat prin Decizia Consiliului Superior al Magistraturii nr. 514 din 5 iulie 2007, după promovarea examenului de absolvire a INM, a fost numită judecător stagiar, respectiv judecător stagiar în cadrul Judecătoriei Novaci, începând cu data de 15 august 2007, în prezent reclamanta lucrează în Judecătoria TG Jiu.

Reclamanta a solicitat obligarea pârâților la recunoașterea dreptului de a beneficia de bursa prevăzută de lege auditorilor judiciari în perioada dintre absolvirea Institutului Național al Magistraturii (30.06.2007) și data numirii în funcția de magistrat stagiar și obligarea inculpaţilor să plătească drepturile băneşti reprezentând bursa prevăzută de lege pentru auditorii judiciari în perioada cuprinsă între absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii (30.06.2007) şi data numirii în funcţia de judecător a sumei reprezentând actualizarea până la data efectuării plăţii. .

Potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 303/2004 republicată „auditorii judiciari beneficiază de o bursă având caracter de indemnizație lunară corespunzătoare funcției de judecător stagiar și procuror stagiar, în raport cu vechimea lor în calitate de cenzori”

Potrivit art. 17 alin. 2 din Legea nr. 303/2004″ (2) Bursa auditorilor judiciari prevăzută la alin. (1) salariul are natura și regimul juridic al unui drept și se stabilește pe baza indemnizației brute prevăzute de lege pentru judecătorii și procurorii stagiari, din care se vor calcula deducerile pentru obținerea indemnizației nete, precum și obligația de angajatorul și asiguratul vor fi transferați la asigurările de asigurări sociale de stat, precum și obligația angajatorului și a asiguratului privind contribuția la asigurările sociale de sănătate. De asemenea, auditorii judiciari beneficiază de indemnizație pe perioada concediilor de odihnă.

Indemnizațiile auditorilor judiciari se plătesc din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Auditorii judiciari beneficiază de drepturile prevăzute de art. 79 alin. (4) și (5), care se aplică în mod corespunzător.

Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor judiciar, dacă a promovat examenul de absolvire al Institutului Național al Magistraturii, constituie vechime în calitate de judecător sau procuror.”

Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 21/2008 s-a constatat că, în temeiul art. 17 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, auditorii judiciari păstrează această calitate până la data numirii în funcția de procuror stagiar.

Așadar, absolvenții Institutului Superior al Magistraturii au fost recunoscuți ca auditori judiciari în perioada de la data absolvirii și până la data numirii în funcția de judecător sau procuror stagiar.

Ori, atâta timp cât potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii, auditorii judiciari păstrează această calitate până la data numirii în funcția de judecător sau procuror și, potrivit prevederilor legale, perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor judiciar, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în calitate de judecător sau procuror, „ rezultă fără îndoială că, în egală măsură, întreaga perioadă în care o persoană (care a promovat examenul de absolvire al Magistraturii Naţionale). Institutul Magistraturii) avea calitatea de auditor al justiției constituie vechime în calitate de judecător sau procuror.

În acest context, nu se poate susține că reclamanții beneficiază în perioada cuprinsă între data absolvirii cursurilor și data numirii în funcția de procuror stagiar de vechime în funcția de procuror dar fără a beneficia de vechime efectivă în funcția de procuror. , ceea ce presupune si vechime in faptul ca perioada in discutie constituie stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat

La fel, în cazul în care reclamanta își păstrează calitatea de cenzor judiciar, nu există justificare, în lipsa unei dispoziții legale exprese, să considere că beneficiază de mai puține drepturi decât cele pe care legea le prevede în favoarea acestei categorii, în funcție de în împrejurarea că, indiferent dacă mai frecventează sau nu cursurile după data absolvirii și până la data numirii în funcție, își păstrează calitatea de auditor al justiției și se află la dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii pentru a fi numit. la post în orice moment, iar întârzierea în numire și începerea activității efective nu este pentru aceștia imputabilă absolvenților, momentul începerii activității nedepinzând de voința acestuia.

Împotriva acestei sentințe a formulat contestație inculpatul INM, susținând în esență că legea nu prevede acordarea bursei de auditor judiciar pentru perioada cuprinsă între data absolvirii cursurilor INM și data numirii în funcție.

S-a mai arătat că și Plenul Consiliului Magistraturii s-a pronunțat în același sens, prin Hotărârea nr. 21/17.01.2008, a constatat că auditorii judiciari păstrează această calitate până la momentul numirii în funcția de judecător stagiar sau procuror, ulterior, în ședința din 08.05.2008 s-a apreciat că nu există temei legal pentru ca auditorii să beneficieze de bursă. în perioada cuprinsă între data absolvirii cursurilor şi data numirii în funcţie.

Curtea a apreciat recursul ca nefondat pentru următoarele considerente: Potrivit art. 16 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, studenții Institutului Național al Magistraturii au calitatea de auditori judiciari, iar durata cursurilor de formare profesională a auditorilor judiciari este de 2 ani.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 din același act normativ, auditorii judiciari beneficiază de o bursă având caracter de indemnizație lunară, corespunzătoare funcției de judecător și procuror stagiar, în raport cu vechimea lor în calitate de auditor.

Para. 2 prevede că, bursa auditorilor judiciari prevăzută de alin. 1, are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza unei indemnizatii brute prevazute de lege pentru un judecator sau procuror stagiar, la care se vor calcula deducerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, atunci obligatia angajatorul și asiguratul vor fi trecute la asigurările de asigurări sociale de stat, precum și obligația angajatorului și a asiguratului cu privire la contribuția la asigurările sociale de sănătate.

De asemenea, auditorii judiciari beneficiază de indemnizație pe perioada concediilor de odihnă.

Având în vedere faptul că din prevederile legale mai sus menționate rezultă că durata cursurilor de formare profesională a auditorilor judiciari este de 2 ani, pârâții aveau obligația să plătească reclamantului indemnizația de auditor judiciar pe o perioadă de 2 ani.

Recommended Posts